GDPR

Information om Lunds Fontänhus personuppgiftsbehandling

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Lunds Fontänhus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina medlemmars personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Lunds Fontänhus genom att kontakta oss på info@lundsfontanhus.se .

Medlemskapet i Lunds Fontänhus är helt frivilligt men Lunds Fontänhus behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Du behöver också vara medlem för att kunna delta i verksamheten och ta del av det stöd och det innehåll som verksamheten erbjuder. När du blir medlem på Fontänhuset lämnar du uppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-postadress samt vad du vill få ut av att delta på Fontänhuset och vilken enhet du vill tillhöra. Den som blir medlem på Fontänhuset kan bli det efter att ha prövat på verksamheten en period. Ingen registrering av medlemmar sker automatiskt utan under ett inskrivningssamtal tillsammans med handledare. Viljan att bli medlem skall framgå frivilligt, specifikt och otvetydigt. Syftet med varje insamlad uppgift vid medlems-inskrivningen klargörs av handledare.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att Lunds Fontänhus skall kunna uppfylla sina åtagande mot dig som medlem, i enlighet med våra internationella riktlinjer http://www.sverigesfontanhus.se/riktlinjer/. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna upprätthålla en kontakt med dig och ge dig information om vad som händer i verksamheten. Eventuella arbetsplaner eller studieplaner som du upprättar tillsamman med handledare är alltid frivilliga och görs med syfte att stödja dig på ett bra sätt i din vardag, i arbete eller studier. Vi behandlar också dina personuppgifter för statistiska ändamål till bidragsgivare, uppgifterna är då helt avidentifierade.

Vid all hantering av dina personuppgifter i våra it-system iakttar vi säkerhet och sekretess. Informationen delas inte med obehöriga. Vi använder google Suits och ni kan läsa om Googles Suits standardavtal och hur Google Suits är kompatibelt med GDPR: https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/

Medlemskapet i ett Fontänhuset är enligt våra internationella riktlinjer utan tidsbegränsning, det innebär att även du som inte nyttjar Fontänhuset aktivt har kvar ditt medlemskap. Om du inte längre vill vara medlem på Fontänhuset så kan du bara maila oss så tar vi omedelbart bort dig ur våra system. Likaså om du inte önskar få information om verksamheten via mail eller sms. Kontakta då: info@lundsfontanhus.se.

Vi lämnar inte ut några uppgifter om dig till tredje part utan ett uttryckligt och otvetydigt samtycke, då du t.ex. önskar att vi för din räkning bistår i en myndighetskontakt.

Det framgår genom föreningens syfte att våra medlemmar är individer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Detta utgör en så kallade känslig personuppgift. Behandlingen av en sådan uppgift är dock laglig utifrån föreningens filosofiska syfte enligt art. 9. 2 d) GDPR. Den ideella föreningen Lunds Fontänhus behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Den lagliga grunden är en intresseavvägning där vi för att kunna driva verksamheten och uppfylla föreningens syften också behöver kunna behandla våra medlemmars personuppgifter.

Lagringstiden

Lunds Fontänhus behandlar dina personuppgifter som du lämnar vid inskrivningen så länge du är medlem hos oss. Specifika dokument som du frivilligt kan upprätta tillsammans med handledare såsom medlems-planer, arbetsplaner eller studieplaner kommer raderas om du inte har varit aktiv i verksamheten på 18 månader.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade och överflödig behandling begränsad. Information kring en personuppgift kommer raderas om vederbörande önskar detta. Vill du läsa mer i detalj kring vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi arbetar med it-säkerhet så läs här: https://lundsfontanhus.se/wp-content/uploads/2018/06/GDPR.pdf

Informationen rörande vår personuppgifts-behandling kan komma att uppdateras efterhand som verksamheten utvecklas, håll dig ajour via detta dokument. Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter med respekt och skydd för din integritet. Senaste uppdatering av detta dokument gjordes 2018 – 06-24.